OS FamilyWin/DOS/Linux
Emulator SupportZSNES, Snes9x
GenreConsole role-playing, Adventure
RatingTBA
ReleasedTBA
BrandStarman.net, Zeta Gliese
Media24-megabit ROM (Patch)
ScriptShigesato Itoi (Original), Girla PurpleHeart
Opening ThemeN/A
Ending ThemeN/A
BGMHiroshi Kanazu, Toshiyuki Ueno, Akio Ohmori, Ritsuo Kamimura, Koji Kondo, Yoko Shimomura, Nobuo Uematsu, Yoshino Aoki, Hirokazu Ando, Jun Ishikawa, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Hiroki Kikuta, Yasunori Shiono, Keiichi Suzuki, Hirokazu 'Hip' Tanaka, RED BROS, TAICHI MASTER